Ga naar hoofdinhoud

Onze visie op architectuur

(Enterprise) IT-architectuur helpt een organisatie om wendbaarder en concurrerender te worden door inhoudelijke sturing te geven aan de continue stroom veranderingen die er op de organisatie afkomen. Zowel bij het bepalen van welke veranderingen relevant zijn, als bij het vinden van een manier waarmee de organisatie daar zo optimaal mogelijk op in kan spelen. Door vanuit verschillende invalshoeken (mensen, processen, IT-middelen, financiën) naar een probleem en mogelijke oplossingen te kijken en die af te wegen tegen een aantal verschillende criteria (aanpasbaarheid, robuustheid, flexibiliteit), ontstaat een compleet beeld van de situatie en van mogelijke verbeterpunten. Ondanks dat een flexibele informatiehuishouding, ondersteund door een schaalbare en veilige IT-omgeving, van belang is als basis, gaat IT-architectuur over (veel) meer dan alleen techniek.

Door IT-architectuur pragmatisch in te steken en voor een just-in-time-just-enough invulling te kiezen wordt architectuur praktisch toepasbaar en voegt het ook daadwerkelijk waarde toe aan een organisatie.

Onze visie op architectuur

(Enterprise) IT-architectuur helpt een organisatie om wendbaarder en concurrerender te worden door inhoudelijke sturing te geven aan de continue stroom veranderingen die er op de organisatie afkomen. Zowel bij het bepalen van welke veranderingen relevant zijn, als bij het vinden van een manier waarmee de organisatie daar zo optimaal mogelijk op in kan spelen. Door vanuit verschillende invalshoeken (mensen, processen, IT-middelen, financiën) naar een probleem en mogelijke oplossingen te kijken en die af te wegen tegen een aantal verschillende criteria (aanpasbaarheid, robuustheid, flexibiliteit), ontstaat een compleet beeld van de situatie en van mogelijke verbeterpunten. Ondanks dat een flexibele informatiehuishouding, ondersteund door een schaalbare en veilige IT-omgeving, van belang is als basis, gaat IT-architectuur over (veel) meer dan alleen techniek.

Door IT-architectuur pragmatisch in te steken en voor een just-in-time-just-enough invulling te kiezen wordt architectuur praktisch toepasbaar en voegt het ook daadwerkelijk waarde toe aan een organisatie.

Waar staat
Architecture Value voor?

Architecture Value begeleidt organisaties naar een veerkrachtige en toekomstgerichte architectuur. Wij geloven dat onze architecten waarde kunnen toevoegen door middel van strategisch denken, technische expertise en diepgaand inzicht in bedrijfsprocessen. Onze missie is om organisaties te helpen hun digitale transformatie te realiseren, optimale efficiëntie te bereiken en duurzame groei te stimuleren. Door het bieden van innovatieve architectuuroplossingen en het ontwikkelen van sterke samenwerkingsverbanden, streven we ernaar om architectuur tot de kern van het succes van elke organisatie te maken. Samen bouwen we aan een solide basis voor de toekomst.

Veerkrachtige
architectuur

Digitale transformatie

Duurzame
groei

Strategisch
denken

Efficiëntie
optimalisatie

Innovatieve
oplossingen

Frequently Asked Questions

Architectuur verwijst naar de structuur, het ontwerp en de organisatie van een systeem of een complex geheel. In de context van organisaties, zoals bedrijven, is architectuur bekend als enterprise-architectuur. Dit omvat het ontwerpen en plannen van de structuur en werking van een organisatie op een holistische manier.

Architectuur is belangrijk voor organisaties omdat het verschillende voordelen biedt. Het zorgt voor samenhang en consistentie tussen verschillende onderdelen van de organisatie, bevordert efficiëntie en effectiviteit, vergroot de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen, en helpt bij het beheren van risico’s. Door een goed ontworpen architectuur kunnen organisaties hun processen optimaliseren, kosten besparen, sneller inspelen op veranderingen en nieuwe kansen benutten.

De voordelen zijn divers:

1. Richtlijnen en structuur: architectuur biedt een blauwdruk voor ontwerp en realisatie van processen en de ondersteunende IT-omgeving. Dit helpt in het creëren van consistentie, standaardisatie en het vormen van een gemeenschappelijk doel.

2. Efficiëntie en optimalisatie: door met een brede blik naar organisaties te kijken helpt een architect bij het inzichtelijk maken van inefficiëntie in processen en systemen. Vanuit dat inzicht kan vervolgens aan het optimaliseren worden gewerkt.

3. Flexibiliteit en aanpasbaarheid: een goed ontworpen architectuur van een organisatie, applicatie, of IT-infrastructuur is eenvoudiger aan te passen aan veranderingen.

4. Integratie: door in het ontwerp van IT-systemen en applicaties vanaf de start nadrukkelijk rekening te houden met integratie en interoperabiliteit blijft een omgeving beter in staat om informatie uit te kunnen wisselen en samen te werken.

5. Risicobeheer en beveiliging: in een goed doordachte architectuur zijn (informatie)beveiliging en het beheren van risico’s een integraal onderdeel. Door principes als security-by-design en zero-trust toe te passen worden risico’s al zoveel mogelijk gemitigeerd of weggenomen, nog voordat ze zich voordoen.

6. Kostenbeheersing: financiën en dus ook kosten zijn belangrijke aspecten binnen de architectuur. Door bij een verandering kosten vanaf de start inzichtelijk te maken, kan er een afgewogen keuze worden gemaakt tussen alternatieve oplossingen. Daarnaast is er in veel organisaties ook besparingspotentieel door zaken efficiënter in te richten, of door bijvoorbeeld de inzet van IT-middelen te rationaliseren.

7. Lange termijnplanning: architectuur gaat hand in hand met strategie. Het helpt bij het maken van weloverwogen beslissingen over (technologische)investeringen en helpt bij het voorkomen van ad-hoc oplossingen.

Je zou de implementatie van architectuur in hoofdlijnen kunnen zien als het uitvoeren van de Plan-Do-Check-Act stappen, zoals die door Demming in zijn kwaliteitscirkel zijn benoemd.

Plan: analyseren van de huidige situatie en schetsen van de gewenste situatie met duiding van de eventuele keuzes. Plannen van de uit te voeren verbeteractiviteiten die daarbij nodig zijn.
Do: uitvoeren van de verbeteractiviteiten.
Check: controleren of de verbeteractiviteiten het gewenste resultaat hebben opgeleverd
Act: bijsturen en nieuwe verbeteractiviteiten definiëren.

Hierbij is het wel van belang om je te realiseren dat implementeren van architectuur een continu proces is.

Generieke en specifieke vraagstukken verschillen vooral in reikwijdte, focus en toepassingsgebied.

Generieke architectuur richt zich bijvoorbeeld op standaarden en best practices voor het inrichten van processen, of IT-systemen en de onderlinge aansluiting. Specifieke architectuur richt zich op een specifiek probleem of een verandering binnen de organisatie, zoals bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw financieel systeem.

Het inzetten van een projectarchitect kan u helpen een (tijdelijk) resource probleem op te lossen. Door een architect in te zetten op een specifiek vraagstuk of project houdt uw organisatie de handen vrij voor andere activiteiten.

Uiteraard. We bespreken graag vrijblijvend uw vraag en de mogelijkheden.